array:7 [
 0 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44004-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44004-cart_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44004-home_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44004-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44004-large_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44004-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44004-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44004-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44004-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "44004"
  "cover" => null
  "position" => "1"
  "associatedVariants" => []
 ]
 1 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44005-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44005-cart_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44005-home_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44005-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44005-large_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44005-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44005-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44005-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44005-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "44005"
  "cover" => "1"
  "position" => "2"
  "associatedVariants" => []
 ]
 2 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44283-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44283-cart_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44283-home_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44283-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44283-large_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44283-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44283-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44283-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44283-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "44283"
  "cover" => null
  "position" => "3"
  "associatedVariants" => []
 ]
 3 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44284-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44284-cart_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44284-home_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44284-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44284-large_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44284-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44284-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44284-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44284-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "44284"
  "cover" => null
  "position" => "4"
  "associatedVariants" => []
 ]
 4 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44285-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44285-cart_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44285-home_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44285-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44285-large_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44285-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44285-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44285-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44285-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "44285"
  "cover" => null
  "position" => "5"
  "associatedVariants" => []
 ]
 5 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44286-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44286-cart_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44286-home_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44286-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44286-large_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44286-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44286-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44286-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44286-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "44286"
  "cover" => null
  "position" => "6"
  "associatedVariants" => []
 ]
 6 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44287-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44287-cart_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44287-home_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44287-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44287-large_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/44287-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44287-small_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44287-medium_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/44287-thickbox_default/top-buttons-crepe-stamped-giraffe.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "44287"
  "cover" => null
  "position" => "7"
  "associatedVariants" => []
 ]
]
TOP BUTTONS CREPE STAMPED GIRAFFE
TOP BUTTONS CREPE STAMPED GIRAFFE
TOP BUTTONS CREPE STAMPED GIRAFFE
TOP BUTTONS CREPE STAMPED GIRAFFE
TOP BUTTONS CREPE STAMPED GIRAFFE
TOP BUTTONS CREPE STAMPED GIRAFFE
TOP BUTTONS CREPE STAMPED GIRAFFE

TOP BUTTONS CREPE STAMPED GIRAFFE

700668-803-0882
€49.00
Sizes
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL

Sleeveless top crepe, V-neck, giraffe pattern in reddish tones and button detail on the neckline. Combine it with matching pants, or create your own look from scratch.

You might also like