array:6 [
 0 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/31411-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/31411-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/31411-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/31411-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/31411-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/31411-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/31411-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/31411-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/31411-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "31411"
  "cover" => "1"
  "position" => "1"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "7496"
   1 => "7499"
   2 => "7494"
   3 => "7497"
   4 => "7495"
   5 => "7498"
   6 => "7493"
  ]
 ]
 1 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32146-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32146-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32146-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32146-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32146-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32146-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32146-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32146-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32146-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "32146"
  "cover" => null
  "position" => "2"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "7496"
   1 => "7499"
   2 => "7494"
   3 => "7497"
   4 => "7495"
   5 => "7498"
   6 => "7493"
  ]
 ]
 2 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32147-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32147-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32147-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32147-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32147-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32147-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32147-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32147-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32147-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "32147"
  "cover" => null
  "position" => "3"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "7496"
   1 => "7499"
   2 => "7494"
   3 => "7497"
   4 => "7495"
   5 => "7498"
   6 => "7493"
  ]
 ]
 3 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32148-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32148-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32148-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32148-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32148-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32148-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32148-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32148-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32148-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "32148"
  "cover" => null
  "position" => "4"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "7496"
   1 => "7499"
   2 => "7494"
   3 => "7497"
   4 => "7495"
   5 => "7498"
   6 => "7493"
  ]
 ]
 4 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32149-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32149-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32149-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32149-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32149-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32149-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32149-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32149-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32149-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "32149"
  "cover" => null
  "position" => "5"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "7496"
   1 => "7499"
   2 => "7494"
   3 => "7497"
   4 => "7495"
   5 => "7498"
   6 => "7493"
  ]
 ]
 5 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32150-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32150-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32150-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32150-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32150-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/32150-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32150-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32150-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/32150-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-mariino.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "32150"
  "cover" => null
  "position" => "6"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "7496"
   1 => "7499"
   2 => "7494"
   3 => "7497"
   4 => "7495"
   5 => "7498"
   6 => "7493"
  ]
 ]
]
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...

BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE STRECH MARINO

000257-401-0201
127,93 €
Impuestos incluidos
Tallas
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

Bota alta estilo mosquetera realizada en ultrasuede stretch de color marino. Se adapta a las piernas y las estiliza. Ideal para el día a día.
ALTURA TACÓN
5.5 CM
COMPOSICIÓN
Corte: 100% Textil Forro: 100% Piel porcino Piso: 100% Sintetico
CUIDADOS
Limpieza con cepillado o paño humedo no usar productos abrasivos