array:5 [
 0 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37216-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37216-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37216-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37216-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37216-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37216-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37216-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37216-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37216-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "37216"
  "cover" => null
  "position" => "1"
  "associatedVariants" => array:4 [
   0 => "26620"
   1 => "26621"
   2 => "26622"
   3 => "26623"
  ]
 ]
 1 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37217-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37217-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37217-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37217-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37217-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37217-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37217-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37217-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37217-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "37217"
  "cover" => null
  "position" => "2"
  "associatedVariants" => array:4 [
   0 => "26620"
   1 => "26621"
   2 => "26622"
   3 => "26623"
  ]
 ]
 2 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37218-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37218-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37218-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37218-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37218-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37218-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37218-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37218-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37218-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "37218"
  "cover" => null
  "position" => "3"
  "associatedVariants" => array:4 [
   0 => "26620"
   1 => "26621"
   2 => "26622"
   3 => "26623"
  ]
 ]
 3 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37219-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37219-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37219-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37219-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37219-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/37219-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37219-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37219-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/37219-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "37219"
  "cover" => null
  "position" => "4"
  "associatedVariants" => array:4 [
   0 => "26620"
   1 => "26621"
   2 => "26622"
   3 => "26623"
  ]
 ]
 4 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/38602-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/38602-cart_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/38602-home_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/38602-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/38602-large_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/38602-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/38602-small_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/38602-medium_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/38602-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-ultrasuede-strech-amarillo.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "38602"
  "cover" => "1"
  "position" => "5"
  "associatedVariants" => array:1 [
   0 => "26620"
  ]
 ]
]
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...
BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE...

BOTA MOSQUETERA STRECH ULTRASUEDE STRECH AMARILLO

000257-401-0700
52,20 € 129,00 € -60% DTO
Impuestos incluidos
Tallas

Producto hecho en ESPAÑA 

Talla Recomendada TALLA HABITUAL 

Altura  tacón: 5.5 CM

Altura caña: 55 CM

Corte: 100% TÉXTIL

Piso: 100% SINTÉTICO

Cuidados:  LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO/EVITAR CONTCTO CON DISOLVENTES Y ACEITES

Bota alta estilo mosquetera realizada en ultrasuede stretch de color amarillo. Se adapta a las piernas y las estiliza. Ideal para el día a día.

Combínala con unos vaqueros desgatados y una camisa blanca básica.

ALTURA TACÓN
5.5 CM
COMPOSICIÓN
Corte: 100% Textil Forro: - Piso: 100% Sintetico
CUIDADOS
Limpiar con paño humedo/evitar contcto con disolventes y aceites

También podría interesarle