array:5 [
 0 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37080-small_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37080-cart_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37080-home_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37080-medium_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37080-large_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37080-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37080-small_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37080-medium_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37080-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "37080"
  "cover" => null
  "position" => "1"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "26566"
   1 => "29532"
   2 => "26567"
   3 => "29533"
   4 => "26568"
   5 => "26565"
   6 => "29531"
  ]
 ]
 1 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37081-small_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37081-cart_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37081-home_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37081-medium_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37081-large_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37081-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37081-small_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37081-medium_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37081-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "37081"
  "cover" => null
  "position" => "2"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "26566"
   1 => "29532"
   2 => "26567"
   3 => "29533"
   4 => "26568"
   5 => "26565"
   6 => "29531"
  ]
 ]
 2 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37082-small_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37082-cart_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37082-home_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37082-medium_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37082-large_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37082-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37082-small_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37082-medium_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37082-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "37082"
  "cover" => null
  "position" => "3"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "26566"
   1 => "29532"
   2 => "26567"
   3 => "29533"
   4 => "26568"
   5 => "26565"
   6 => "29531"
  ]
 ]
 3 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37083-small_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37083-cart_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37083-home_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37083-medium_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37083-large_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/37083-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37083-small_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37083-medium_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/37083-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "37083"
  "cover" => null
  "position" => "4"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "26566"
   1 => "29532"
   2 => "26567"
   3 => "29533"
   4 => "26568"
   5 => "26565"
   6 => "29531"
  ]
 ]
 4 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/42891-small_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/42891-cart_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/42891-home_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/42891-medium_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/42891-large_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/42891-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/42891-small_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/42891-medium_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/42891-thickbox_default/bota-mosquetera-strech-serpiente-gris.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "42891"
  "cover" => "1"
  "position" => "5"
  "associatedVariants" => array:7 [
   0 => "26566"
   1 => "29532"
   2 => "26567"
   3 => "29533"
   4 => "26568"
   5 => "26565"
   6 => "29531"
  ]
 ]
]
BOTA MOSQUETERA STRECH SERPIENTE GRIS
BOTA MOSQUETERA STRECH SERPIENTE GRIS
BOTA MOSQUETERA STRECH SERPIENTE GRIS
BOTA MOSQUETERA STRECH SERPIENTE GRIS
BOTA MOSQUETERA STRECH SERPIENTE GRIS

BOTA MOSQUETERA STRECH SERPIENTE GRIS

000257-604-0003
75,00 € 149,00 € -50% DTO
Impuestos incluidos
Tallas
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

Producto hecho en ESPAÑA 

Talla Recomendada TALLA HABITUAL 

Altura: 5.5 CM

Altura cuña: 55 CM

Corte: 100% TEXTIL

Piso: 100% SINTÉTICO

Cuidados: LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO/EVITAR CONTCTO CON DISOLVENTES Y ACEITES

Bota alta estilo mosquetera realizada con acabado en serpiente gris. Se adapta a las piernas y las estiliza. Ideal para darle un toque sexy a tus looks de invierno.

Combínalas con un vestido corto negro y un bolsos de mano en tonos grises, para hacer contraste con las botas.

ALTURA TACÓN
5.5 CM
COMPOSICIÓN
Corte: 100% Textil Forro: / Piso: 100% Sintetico
CUIDADOS
Limpiar con paño humedo/evitar contcto con disolventes y aceites

También podría interesarle