array:8 [
 0 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35577-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35577-cart_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35577-home_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35577-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35577-large_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35577-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35577-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35577-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35577-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "35577"
  "cover" => "1"
  "position" => "1"
  "associatedVariants" => []
 ]
 1 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35576-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35576-cart_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35576-home_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35576-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35576-large_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35576-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35576-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35576-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35576-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "35576"
  "cover" => null
  "position" => "2"
  "associatedVariants" => []
 ]
 2 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35579-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35579-cart_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35579-home_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35579-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35579-large_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35579-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35579-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35579-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35579-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "35579"
  "cover" => null
  "position" => "3"
  "associatedVariants" => []
 ]
 3 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35578-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35578-cart_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35578-home_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35578-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35578-large_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35578-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35578-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35578-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35578-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "35578"
  "cover" => null
  "position" => "4"
  "associatedVariants" => []
 ]
 4 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35580-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35580-cart_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35580-home_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35580-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35580-large_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35580-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35580-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35580-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35580-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "35580"
  "cover" => null
  "position" => "5"
  "associatedVariants" => []
 ]
 5 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35581-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35581-cart_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35581-home_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35581-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35581-large_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35581-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35581-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35581-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35581-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "35581"
  "cover" => null
  "position" => "6"
  "associatedVariants" => []
 ]
 6 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35582-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35582-cart_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35582-home_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35582-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35582-large_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35582-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35582-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35582-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35582-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "35582"
  "cover" => null
  "position" => "7"
  "associatedVariants" => []
 ]
 7 => array:9 [
  "bySize" => array:6 [
   "small_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35583-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 98
    "height" => 122
   ]
   "cart_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35583-cart_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 125
    "height" => 155
   ]
   "home_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35583-home_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 496
   ]
   "medium_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35583-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 500
    "height" => 620
   ]
   "large_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35583-large_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 600
    "height" => 744
   ]
   "thickbox_default" => array:3 [
    "url" => "https://cuple.com/EU/35583-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
    "width" => 1300
    "height" => 1612
   ]
  ]
  "small" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35583-small_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 98
   "height" => 122
  ]
  "medium" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35583-medium_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 500
   "height" => 620
  ]
  "large" => array:3 [
   "url" => "https://cuple.com/EU/35583-thickbox_default/maxi-vestido-fruncido.jpg"
   "width" => 1300
   "height" => 1612
  ]
  "legend" => ""
  "id_image" => "35583"
  "cover" => null
  "position" => "8"
  "associatedVariants" => []
 ]
]
VESTIDO LARGO DETALLE FRUNCIDO PUNTO...
VESTIDO LARGO DETALLE FRUNCIDO PUNTO...
VESTIDO LARGO DETALLE FRUNCIDO PUNTO...
VESTIDO LARGO DETALLE FRUNCIDO PUNTO...
VESTIDO LARGO DETALLE FRUNCIDO PUNTO...
VESTIDO LARGO DETALLE FRUNCIDO PUNTO...
VESTIDO LARGO DETALLE FRUNCIDO PUNTO...
VESTIDO LARGO DETALLE FRUNCIDO PUNTO...

VESTIDO LARGO DETALLE FRUNCIDO PUNTO CIRCULAR ROJO

600636-808-0300
31,93 € 127,93 € -75% DTO
Impuestos incluidos

VESTIDO LARGO DE COLOR ROJO, CON UNA ÚNICA MANGA LARGA. DISPONE DE UN FRUNCE EN LA CINTURA CON LA FINALIDAD DE REALZALZAR Y AJUSTAR LA PRENDA. PERFECTO PARA CUALQUIER OCASIÓN ESPECIAL.
COMPOSICIÓN
Corte: 95% Poliester 5%espandex Forro: 97% Poliester 3% elastano
CUIDADOS
No usar lejía/no blanquear /no secadora/ planchar a baja temp./lavar max 30